In dit menu

Oudervereniging

Algemeen

De oudervereniging heeft als doel de ouderbetrokkenheid en de contacten tussen de school en de ouders te onderhouden en te optimaliseren. Alle ouders van leerlingen van het Ignatius zijn lid van de oudervereniging en worden middels klassenouders vertegenwoordigd (2 per klas). Vanuit deze klassenouders wordt het dagelijks bestuur van de oudervereninging gekozen, bestaande uit 5 à 6 (klassen)ouders, die de contacten onderhouden met de schoolleiding en de organisatie van diverse activiteiten coördineren.

Met een deel van de jaarlijkse ouderbijdrage worden activiteiten georganiseerd en/of gefinancierd.

Activiteiten oudervereniging

1. De oudervereniging vormt en onderhoudt een netwerk van ouders die ondersteuning bieden bij diverse bijzondere schoolprojecten in alle jaarlagen, zoals de beroepen- en maatschappelijke stages, de beroepenmarkt, het motivatieproject, de schoolstrijd, oefenexamens voor Cambridge, koken voor de zwartepietenbrigade (sinterklaascentrale) en de toneelcast (toneelavonden).

2. De oudervereniging zorgt ervoor dat aan het begin van het schooljaar (nieuwe) klassenouders van de nodige informatie worden voorzien, zoals informatie over hetgeen van een klassenouder wordt verwacht en de contactgegevens van de ouders uit ‘hun’ klas.

3. De oudervereniging organiseert 3x per jaar een vergadering met alle klassenouders en een vertegenwoordiging van de schoolleiding. Op deze vergaderingen worden wetenswaardigheden uitgewisseld mbt ontwikkelingen op onderwijsgebied, schoolorganisatie en zaken die ouders bezighouden. Ook wordt afgestemd over de inbreng van ouders in bijvoorbeeld projecten of panelbijeenkomsten over schoolbeleid .

4. De oudervereniging organiseert 1 à 2x per jaar een thema-avond voor alle ouders, medewerkers en soms ook leerlingen, waarbij een gastspreker wordt uitgenodigd. De thema-avonden gaan over onderwerpen op het raakvlak van opvoeding en onderwijs en spelen in op actuele onderwerpen.

5. De oudervereniging organiseert jaarlijks een kerstontbijt voor alle ouders en medewerkers van het Ignatius.

6. De oudervereniging organiseert attenties voor leerkrachten die onze kinderen op meerdaagse excursies begeleiden.

Taken van de klassenouder

De klassenouder is een belangrijke schakel in de communicatie tussen school, de oudervereniging en de ouders van betreffende klas.

Van de klassenouder wordt het volgende gevraagd:

- Het bijwonen van klankbordvergaderingen (3x per jaar); dit zijn vergaderingen per jaarlaag met de betreffende klassenouders en de afdelingsleider. Elke klas heeft één of twee klassenouders die zitting hebben in de klankbordgroep. In een klankbordgroep bespreekt de afdelingsleider aan de hand van de jaaragenda de bijzondere activiteiten van de komende periode en kijkt met de ouders terug naar de periode die voorbij is.

- Informatie inwinnen bij de ouders ten behoeve van de klankbordvergadering, het terugkoppelen van informatie uit de klankbordvergadering aan de ouders.

- Vraagbaak voor ouders, verwijzen naar de juiste personen/overlegorganen.

- Het bijwonen van de vergaderingen van de oudervereniging (3x per jaar).

- Het bevorderen van de contacten van de ouders onderling door bijvoorbeeld het organiseren van een ouderborrel.

- Het regelen van hulp bij activiteiten van de oudervereniging of het regelen van hulp voor bijzondere schoolactiviteiten.

Meestal zijn er twee klassenouders per klas, die de taken verdelen en fungeren als elkaars backup.

Ondersteuning van de klassenouder

Vanuit de oudervereniging zijn er ervaren klassenouders die als vraagbaak fungeren voor (nieuwe) klassenouders.

Als u meer informatie wilt hebben over de oudervereniging of de taak van klassenouder, neem dan contact op met één van de leden van het dagelijks bestuur van de oudervereniging: oudervereniging@ignatiusgymnasium.nl

Aanmelding

Als u zich wilt opgeven als klassenouder, kunt u dit doen bij de mentor van de betreffende klas (meestal op de ouderavond) en afdelingsleider van de betreffende jaarlaag :

1e jaarlaag: S.Padding@ignatiusgymnasium.nl

2e jaarlaag: E.Hamel@ignatiusgymnasium.nl

4e + 5e jaarlaag: M.Bresser@ignatiusgymnasium.nl

3e + 6e jaarlaag: E.vanwarmerdam@ignatiusgymnasium.nl

Vermeld u daarbij om welke klas het gaat.

Augustus 2015