In dit menu

Filosofie
Kennis
Als oudste vak van de toekomst beoogt filosofie de leerling liefde tot de wijsheid aan te leren. Filosofische reflectie heeft een even veelomvattend als hoogstaand ideaal: de behan-deling van de universele vragen van het leven en het menselijke bestaan. De verschillende disciplines binnen de filosofie die daarbij aan de orde zullen komen, zijn ethiek, epistemologie, wetenschapsfilosofie, sociaal-politieke filosofie en wijsgerige antropologie. Met de hoofdvragen uit deze filosofische domeinen zou iedere zichzelf respecterende intellectueel  kennisgemaakt moeten hebben, los van carrièreperspectieven of ambities. Voor sommigen zal dit wellicht een éénmalige aangelegenheid zijn, voor wie deze proeve van denken naar meer smaakt, kunnen de lessen een aanzet zijn om zich daarmee diepgaander bezig te houden.

Vaardigheid
Het allereerste en voornaamste belang dat filosofie wil dienen, is het oefenen in en stimule-ren van een kritische discussie, vrij van vooronderstellingen en gespitst op waarheidsvinding. Hierbij wordt een gezamelijke inspanning geleverd om op een zo ondubbelzinnig mogelijke wijze de termen te definiëren en de geldigheid van de gebruikte redeneringen te verifiëren.

Daarnaast is het zorgvuldig onderzoeken van en luisteren naar de argumenten van anderen erg belangrijk. Daarom neemt de discussievaardigheid naast het inhoudelijk begrip van kwesties een centrale plaats in binnen het filosofieonderwijs. In de meest uitgebreide zin van het woord, dient het vak te leiden tot zelfstandig leren denken met een open geest ter bevordering van verantwoordelijkheidszin, begrip en tolerantie tussen individuen en groepen. Het filosofieonderwijs richt zich op het scholen van mensen zodat zij in staat zijn allerlei vormen van propaganda, fanatisme, discriminatie en onverdraagzaamheid te onderkennen en te weerstaan.

Stof
In de vierde en vijfde klas wordt een keuze gemaakt uit de behandeling van vier van de vijf bovengenoemde domeinen. In de zesde klas staat het eindexamendomein centraal. Voor de periode 2011-2014  beslaat dat het onderwerp “De Vrije Wil”.