In dit menu

Levensbeschouwing
Levensbeschouwing in de onderbouw

In de eerste twee leerjaren van de onderbouw ligt de nadruk op de leer, de gebruiken, en de verhalen van de vijf wereldgodsdiensten: hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam.

Het tweede leerjaar wordt afgesloten met een excursie naar joods Amsterdam. In de lessen wordt gebruik gemaakt van film- en beeldmateriaal. De leerlingen werken samen aan presentaties en werkstukken.

In het derde leerjaar wordt gesproken over mythen, rituelen en de taal van levensbeschouwingen in onze cultuur en de wereld waarin we nu leven. Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwe religieuze bewegingen en sektes. De bevindingen van de leerlingen worden gepresenteerd in PowerPoint.

Levensbeschouwing in de bovenbouw

In de bovenbouw staan de lessen ethiek op het programma. De lessen worden besteed aan verschillende ethische visies. De leerling wordt getraind in het analyseren en beoordelen van ethische casus en is in staat om complexe morele vraagstukken op te lossen. Vervolgens wordt gekeken naar de rol van het kwaad door de eeuwen heen. Verder wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de klassieke argumentatie waarin het bestaan van een almachtige goede god wordt verdedigd in een wereld vol kwaad en lijden: theodicee. De leerling krijgt een overzicht van de historische ontwikkeling van de principes goed en kwaad in ethische religieuze systemen en kan bovendien in klassenverband deelnemen aan debatten over verschillende ethische stellingen.

In het vijfde leerjaar wordt aandacht besteed aan twee onderdelen van de sociale filosofie: massa en macht. Massa gaat over de kenmerken van een massa en over de verandering van het gedrag van individuen en een massa. Macht gaat over verschillende opvattingen van de macht en de werking ervan.

Zowel in het vierde als in het vijfde leerjaar wordt van de leerlingen een actieve deelname verwacht door het voorbereiden van presentaties in de vorm van hand-outs.