In dit menu

Nederlands

Nederlands is, naast Engels en wiskunde,  een van de drie kernvakken in het voortgezet onderwijs.

Al vanaf klas 1 worden leerlingen ondergedompeld in alle facetten van de Nederlandse taal en literatuur. Bij alle onderdelen is er sprake van een zogenaamde doorlopende leerlijn

Schrijfvaardigheid

Inzicht in de Nederlandse taal wordt vergroot door een grondige kennis van de grammatica. Hierover vindt met name in de onderbouw  nauw overleg plaats tussen de secties klassieke talen en de moderne vreemde talen zodat kennis, aangeleerd bij het vak Nederlands, ook bruikbaar is in het overige grammaticaonderwijs.

Daarnaast worden aan de hand van kleine opdrachten verschillende tekstsoorten en schrijfdoelen geoefend. Leerlingen leren daarbij publieksgericht te schrijven en een aantrekkelijke schrijfstijl  te hanteren.

Een van de onderdelen is het schrijven van een wervende beroepenfolder in klas drie. Deze opdracht vindt tevens plaats in het kader van de profielkeuze. In dit project werkt de sectie Nederlands samen met de decanen.
 
Mondelinge taalvaardigheid

Boekbesprekingen hebben in de onderbouw het karakter van een lofrede of hekeldicht. Wij verbinden ons op deze manier met onderwerpen uit de klassieke retorica, met name van belang in het kader van het gymnasiale onderwijs.

Spreekvaardigheid trainen we al vanaf klas 1 in ballondebatten en mondelinge presentaties. Het hoogtepunt van deze spreekvaardigheidstraining resulteert in het schoolexamen debatteren in klas 6.

Literatuuronderwijs

Er is een vloeiende overgang van de jeugdliteratuur naar de adolescentenliteratuur in de onderbouw. Het klassieke literatuuronderwijs vindt plaats in klas 4, 5 en 6. Stromingen, schrijvers en de hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur komen daar aan de orde en worden getoetst. Daarbij spelen onderzoeksvaardigheden een belangrijke rol. Leerlingen leren actief en kritisch de aangeboden lesstof te verwerven en te verwerken in de vorm van presentaties en het samenstellen van een eigen poëziebundel.

Argumentatieve vaardigheden

Leerlingen leren vanaf de onderbouw om uiteenlopende tekststructuren te herkennen. Ze passen deze inzichten ook  toe bij het schrijven van een betoog of een beschouwing . Zowel in de onderbouw als  de bovenbouw gebruiken we de lesmethode "Nieuw Nederlands". Syllabi en readers met actuele krantenartikelen over maatschappelijke onderwerpen vullen in de bovenbouw de lesmethode aan. Zo schrijven leerlingen In klas 5 een gedocumenteerde reactie op een maatschappelijke discussie of een beleidsvoorstel en in klas 6 leveren ze een kritisch commentaar op een actueel krantenartikel. Beide onderdelen maken deel uit van het schoolexamen Nederlands.

Vakoverstijgende projecten en excelleren

Het spreekt voor zich dat onze leerlingen hun schrijf-, lees-, en spreekvaardigheid ook toepassen  bij activiteiten die buiten het schoolcurriculum vallen. Hun vaardigheid in het debatteren komt van pas  in de debatclub en bijvoorbeeld bij het European Youth Parliament of het intergymnasiaal debattoernooi. Daarnaast biedt de school ondersteuning bij participatie in landelijke competities voor hen die zich willen bekwamen in het schrijven van literatuur, poëzie of essays. Onze leerlingen gooien daarbij regelmatig hoge ogen.

De praktijk leert dat onze leerlingen na zes jaar Nederlands aan het St. Ignatiusgymnasium goed toegerust kunnen beginnen aan het vervolgonderwijs.