In dit menu

Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs wordt van VO-scholen verwacht dat zij openstaan voor leerlingen met lichamelijke, cognitieve en/of psychische beperking. Het St. Ignatiusgymnasium werkt hier, binnen haar mogelijkheden, met overtuiging aan mee en heeft op dit gebied ook op verschillende gebieden ervaringen opgedaan.
De school spant zich in om de schoolcarrière van haar leerlingen tot en met het eindexamen, eventueel met aanvullende begeleiding, succesvol te laten verlopen. Hieronder wordt geformuleerd waaraan nieuwe leerlingen moeten voldoen wanneer er sprake is van beperkingen om dit einddoel haalbaar. 

Een gymnasium biedt onderwijs voor leerlingen met een VWO advies met een brede belangstelling voor de wereld om zich heen die zich ook uitstrekt naar de klassieke oudheid. De twee klassieke talen vragen van leerlingen extra inzet op school en thuis. Het tempo van het behandelen van leerstof ligt bij alle vakken hoog. Van de leerlingen wordt in de les aandacht en concentratie gevraagd en het vermogen om zelfstandig taakgericht te kunnen werken. Het huiswerk vraagt om vaardigheden op het gebied van planning en organisatie. De school biedt op dit gebied beperkte ondersteuning en gaat uit van zelfredzaamheid van leerlingen. Als verwacht wordt dat zelfstandigheid op het gebied van werkhouding met beperkte tijdelijke ondersteuning niet haalbaar is, komt een succesvolle  schoolcarrière op onze school in gevaar.    

Bijzonder aan het St. Ignatiusgymnasium is dat wij werken met een 70 minutenrooster. Een langere les maakt het in onze ogen beter mogelijk om ook in een lesuur echt te leren, b.v. door het doen van een onderzoek, het voorbereiden en houden van een presentatie, het uitvoeren van een practicum etc.  Deze opdrachten worden vaak in samenwerking met andere leerlingen uitgevoerd. Dit doet een beroep op de communicatieve en sociale vaardigheden van leerlingen.

Als er op het gebied van communicatie en omgang met leeftijdgenoten beperkingen zijn en het ontwikkelvermogen op dit gebied klein is, hebben wij ervaren dat dit een factor is die een succesvolle schoolcarrière in gevaar brengt.

Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten heerst een positieve stimulerende sfeer.  Verschillen mogen er zijn en eventuele conflicten worden uitgesproken en opgelost. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking in de driehoek school, leerling, ouders. De school zoekt bij vragen indien gewenst en nodig contact met de ouders. De schoolregels hebben als doel de dagelijkse gang van zaken prettig, veilig en georganiseerd te laten verlopen. Bij leerlingen die moeite hebben met grenzen, verwachten wij van de ouders dat zij eventuele disciplinaire maatregelen die de school neemt, ondersteunen.      

 

De school staat open voor leerlingen met een ondersteuningsvraag, als voldaan wordt aan de eisen van de Kernprocedure, uitgaande van de volgende randvoorwaarden:

 

·       Perspectief: het behalen van het diploma met beperkte ondersteuning wordt   haalbaar geacht 

·       Leerbaarheid: het vermogen om zich op cognitief en sociaal-emotioneel te kunnen ontwikkelen

·       Mobiliteit: het vermogen van een leerling om zich zelfstandig naar en binnen de school te kunnen verplaatsen

·       Zelfredzaamheid: het vermogen om zich op school zelfstandig te kunnen redden

·       Communicabel zijn; dit betreft het vermogen om met anderen in contact te treden en te communiceren

·       De leerling en de ouders staan open staan voor door de school noodzakelijk geachte begeleiding

·       De benodigde ondersteuning mag niet storend werken op het leerproces van de rest van de groep 

Bij het ontbreken van één of meerdere van deze randvoorwaarden kan de zorg voor de ontwikkeling en het welzijn van de leerling niet worden gewaarborgd en kan een leerling  niet worden toegelaten.

De school schept naar vermogen voorwaarden voor  leerlingen met speciale onderwijs- en/of begeleidingsbehoeften om hun schoolloopbaan op succesvolle wijze te doorlopen en biedt waar mogelijk ondersteuning en begeleiding.

Uitgebreide informatie over zorg en begeleiding kunt u vinden in het schoolondersteuningsplan